Põhikiri

Sihtasutus US Tenniseakadeemia erahuvikool

US TENNISEKOOL

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1 US Tennisekool on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud SA
US Tenniseakadeemia erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat
tennisealast huviharidust ja võimalusi sportlikeks treeninguteks vastavalt
väljatöötatud õppekavale.
1.2 US Tennisekool on asutatud SA US Tenniseakadeemia nõukogu otsusega.
1.3 US Tennisekooli põhikirja kinnitab SA US Tenniseakadeemia juhatus ja see
jõustub vastavalt Erakooliseadusele.
1.4 US Tennisekool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt registreeritud
õppekava alusel Tallinna linnas.
1.5 US Tennisekoolis on õppe- ja asjaajamiskeeleks eesti keel.
1.6 US Tennisekool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusest,
Erakooliseadusest, SA US Tenniseakadeemia põhikirjast, käesolevast põhikirjast
ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.
II US TENNISEKOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA SELLE SAAVUTAMISE
VAHENDID
2.1 US Tennisekooli põhitegevuseks on tennise õpetamine ja treening.
2.2 US Tennisekooli tegevuse eesmärgid on:
2.2.1 pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud tenniseõppeks ja isiksuse
arenguks;
2.2.2 võimaldada lastele ja noortele saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii
üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis;
2.2.3 arendada lastes ja noortes soovi tegutseda tennisevõistluste ja –ürituste
organisaatoritena ja kohtunikena;
2.2.4 kasvatada tulevasi tennisetreenereid.
2.3 Eesmärkide realiseerimiseks US Tennisekool:
2.3.1 loob lastele ja noortele tingimused tennisega tegelemiseks Eesti H (edaspidi
EHIS) registreeritud õppekava alusel;
2.3.2 organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist tenniseõpet;
2.3.3 võimaldab andekatel noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse
saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi;
2.3.4 korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob tingimusi osalemiseks
üle-eestilises ja rahvusvahelises võistlussüsteemis;
2.3.5 õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning edastab praktilisi
kogemusi teiste juhendamiseks, võistluste läbiviimiseks ning kohtunikuna
tegutsemiseks.
III US TENNISEKOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS
3.1 US Tennisekooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumis
registreeritud US Tennisekooli õppekava(d).
3.2 Õppeaasta US Tennisekoolis algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta
alguseni järgmisel kalendriaastal.
3.3 Õppe- ja kasvatustöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal
või väljaspool tööaega vastavalt US Tennisekooli tunniplaanile. Täiendavalt
toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites või individuaalõppe korras.
3.4 US Tennisekooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja
meetodeid, sealhulgas treening- ja teoreetilised tunnid rühmades,
individuaaltreeningud, spordivõistlused ja treeninglaagrid.
3.5 Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust,
seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat,
treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste
vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse astmest teise toimub
vastavalt õppekavale.
3.6 Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks
on väärtushinnangute kujundamine „ausa mängu” reegleid silmas pidades ja
sportlike eluviiside järgimine.
3.7 US Tennisekooli õppekavade muudatused kinnitab SA US Tenniseakadeemia
juhatus US Tennisekooli direktori algatusel. US Tennisekooli direktor kaasab
õppekavade muutmisesse treener-pedagoogide ning lastevanemate esindajad.
IV US TENNISEKOOLI VASTUVÕTMISE, LÕPETAMISE JA VÄLJA ARVAMISE
KORD
4.1 US Tennisekooli õpilaste vastuvõtu ja lõpetamise tingimused ning eeskirjad
kehtestab kooli pidaja vastavuses käesoleva põhikirjaga.
4.2 Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt US Tennisekooli toimub lapsevanema
(hooldaja) kirjaliku US Tennisekooli astumise avalduse/õppelepingu
täitmise/sõlmimise alusel.
4.3 US Tennisekool sõlmib õpilase või tema seadusliku esindajaga lepingu
õppekavaga kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud
Erakooliseaduse § 17 punktis 4.
4.4 Kui US Tennisekooli õpilane rikub süstemaatiliselt US Tennisekooli kodukorda,
puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kolme
järjestikuse kuu õppemaks on tasumata, võidakse ta US Tennisekooli õpilaste
nimekirjast välja arvata.
4.5 Õpilase võib välja arvata US Tennisekoolist lapsevanema (hooldaja) soovil,
esitades sellekohase kirjaliku avalduse ühekuulise etteteatamise tähtajaga.
4.6 Õpilase vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse US
Tenniseakadeemia direktori korraldusega.
V US TENNISEKOOLI ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1 US Tennisekooli õpilastel on õigus:
5.1.1 tutvuda US Tennisekooli õppekava(de)ga ja õppe- ja treeningtöö
korraldusega;
5.1.2 saada informatsiooni US Tennisekooli õpilaste võistlustegevuse ja teiste
spordiürituste kohta;
5.1.3 kasutada treeningtöös ja võistlustel US Tennisekooli inventari,
spordivarustust ning spordirajatisi vastavalt kehtestatud tunni- ja
võistlusplaanile;
5.1.4 teha ettepanekuid US Tennisekooli töökorralduse paremaks toimimiseks ja
probleemide lahendamiseks;
5.1.5 lahkuda US Tennisekoolist omal soovil.
5.2 US Tennisekooli õpilasel on kohustus:
5.2.1 järgida US Tennisekooli põhikirja ja täita US Tennisekooli kodukorda;
5.2.2 osaleda US Tennisekooli õppe- ja treeningtöös vastavalt tunniplaanile;
5.2.3 hoida heaperemehelikult US Tennisekooli inventari, varustust ja vara. Õpilase
poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad
(hooldajad) õigusaktidega sätestatud korras;
5.2.4 US Tennisekoolist lahkumisel tagastada tema käes olev vara või hüvitada see
vastavas rahalises väärtuses;
5.2.5 tegema kõik endast oleneva parimate sportlike tulemuste saavutamiseks;
5.2.6 järgida sportliku režiimi ja „ausa mängu” põhimõtteid, hoiduda käitumisest
ja tegevusest, mis on vastuolus spordieetikaga ning mis võib kahjustada
treenitust, tervist ja kehalist võimekust;
5.2.7 hoidma US Tennisekooli head mainet;
5.2.8 võistelda US Tennisekooli või SA US Tenniseakadeemia nimel;
5.2.9 käia regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seista hea oma tervisliku
seisukorra eest.
VI US TENNISEKOOLI ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE JA VABASTAMISE ALUSED
NING KORD
6.1 US Tennisekoolis on õppimine tasuline.
6.2 Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad kehtestab SA US
Tenniseakadeemia juhatus ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.
6.3 Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:
6.3.1 õppe-treeningtöö maht;
6.3.2 õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;
6.3.3 õppekavale tehtavad halduskulud;
6.3.4 õppekava spetsiifika.
6.4 US Tennisekooli direktor võib õppemaksu suuruse osas teha soodustusi või
vabastada õppemaksust heade õppe- ja sporditöö tulemuste ning majanduslike
raskuste korral vastavalt SA US Tenniseakadeemia juhatuse poolt kinnitatud
korrale.

 
VII US TENNISEKOOLI STRUKTUUR, JUHTIMINE JA PERSONAL
7.1 US Tennisekool on SA US Tenniseakadeemia allüksus.
7.2 US Tennisekooli personali moodustavad direktor, treener-pedagoogid ja teised
töötajad. US Tennisekooli struktuuri ja koosseisu kinnitab SA US
Tenniseakadeemia juhatus.
7.3 US Tennisekooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks
kodukorra, töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja poolte vahel sõlmitavate
lepingutega.
7.4 US Tennisekooli juhib direktor, kes on US Tennisekooli esindaja tema
töölepingu kehtivusajal talle antud volituste piires. US Tennisekooli direktori
määrab ametisse SA US Tenniseakadeemia juhatus, sõlmides temaga tähtajalise
töölepingu.
7.5 US Tennisekooli direktori vastutus, pädevus ja ülesanded:
7.5.1 direktor juhib US Tennisekooli järgides SA US Tenniseakadeemia nõukogu ja
juhatuse seaduslikke korraldusi ja otsuseid;
7.5.2 vastutab ja hoolitseb US Tennisekooli üldseisundi ja arengu eest ning
rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
7.5.3 koostab kodukorra, õppekava(d), tunniplaani, ametijuhendid jt. US
Tennisekooli tegevust korraldavad dokumendid, mille esitab kinnitamiseks
SA US Tenniseakadeemia juhatusele;
7.5.4 sõlmib õpilaste või tema seadusliku esindajatega koolituslepingud
õppekavaga kehtestatud ulatuses SA US Tenniseakadeemia juhatuse poolt
antud volituste piires.
7.6 US Tennisekooli õppetegevuse analüüsimise ja hindamisega ning selle
juhtimiseks vajalike otsuste tegemisega tegeleb õppenõukogu, mida juhib US
Tennisekooli direktor. Õppenõukogu liikmed määratakse SA US
Tenniseakadeemia juhatuse otsusega.
7.7 US Tennisekooli tegevust suunab SA US Tenniseakadeemia poolt vastavalt Eesti
Vabariigi Huvikooli Seadusele määratud hoolekogu. Hoolekogu teeb
ettepanekuid US Tennisekooli direktorile ja selle pidajale US Tenniseakadeemia
arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
VIII US TENNISEKOOLI ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE
8.1 US Tennisekooli dokumentatsiooni peetakse kooli pidaja poolt kehtestatud
korras.
8.2 US Tennisekooli finants-majandusliku tegevuse arvestust ja aruandlust peetakse
vastavalt SA US Tenniseakadeemia raamatupidamise sisekorraeeskirjadele,
tulude-kulude aruandluse korrale ja teistele SA US Tenniseakadeemia juhatuse
poolt kinnitatud kordadele ja eeskirjadele.
8.3 US Tennisekoolil on oma eelarve.
IX US TENNISEKOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.1 US Tennisekool on asutatud määramata tähtajaks. US Tennisekooli tegevuse
lõpetamise otsustab SA US Tenniseakadeemia juhatus.
9.2 US Tennisekool võidakse sulgeda SA US Tenniseakadeemia juhatuse algatusel,
pankroti tagajärjel, muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel või kui US
Tennisekooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.
9.3 US Tennisekooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele ja
personalile ning Haridusministeeriumile neli kuud ette.
9.4 Tegevuse lõpetanud US Tennisekooli vara ja vahendid antakse üle US
Tennisekooli pidajale.
SA US Tenniseakadeemia erahuvikooli US Tennisekooli põhikiri on kinnitatud
31.03.2008.a. SA US Tenniseakadeemia nõukogu poolt.